1 - Algemeen

Aanbiedingen geschieden door ATRAXION BVBA te Aartselaar, Industrieweg 17-19, BE 0455.022.644 T: +32 3 870 80 90, F: +32 3 877 90 35, Email: [email protected]

Elke bestelling bij ATRAXION is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De eigen voorwaarden van de opdrachtgever zijn hieraan ondergeschikt. Tenzij anders vermeld op de bestelbon geeft de klant stilzwijgend akkoord bij bestelling.

2 - Prijzen

Hoewel ATRAXION er altijd voor probeert te zorgen dat u de meest recente prijzen te zien krijgt, kan het door omstandigheden voorvallen dat de prijzen niet correct zijn. Mocht u toch een prijsverschil tegen komen zouden we het op prijs stellen dat u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengt. D e prijzen die op het moment van uw bestelling aangegeven worden gelden tot alles geleverd is, behalve indien het BTW-tarief tussentijds wordt gewijzigd.

3 - Bestellingen

Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Levering geschiedt normaal binnen de 48 uur in de Benelux. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te bespreken of aan de levering bijkomende voorwaarden te verbinden. Uw bestelling houdt aanvaarding in van de algemene verkoopsvoorwaarden.

4 - Betalingswijze, -termijn

De facturen zijn contant betaalbaar. Iedere bestelling boven de 400 euro wordt franco geleverd. Voor leveringen onder de 400 euro worden er transportkosten aangerekend volgens vastgelegde tarieven per land. Iedere bestelling boven dit bedrag wordt in kontanten betaald / per domiciliëring / voor vertrek goederen. Enkel gecertificeerde cheques worden aanvaard.


ATRAXION heeft een eigendomsvoorbehoud op de goederen tot de volledige betaling van de prijs. Bij laattijdige betaling is van rechtswezen en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand en een schadevergoeding, gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100.

5 - Recytyre

Recytyre bijdragen worden in België extra aangerekend.

6 - Adreswijziging

We stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen. Als u geen adreswijziging stuurt, wordt u geacht te wonen op het laatst bij ons bekende adres.

7 - Geschillen -Risico

Het risico gaat over op de koper wanneer goederen de magazijnen verlaten van ATRAXION. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen en het vredegerecht van Kontich bevoegd.

8 - Fouten

Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Wij kunnen daarvoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

9 - Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van ATRAXION in een verantwoord kader van klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals bv. verwerking van bestellingen, alsmede voor het toesturen van eigen aanbiedingen of die van zorgvuldig geselecteerde derden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten.

10 - Intellectueel eigendomsrecht

Alle onderdelen van de webshop van ATRAXION, zowel visuele elementen als gebruikte technologieën, zijn beschermd door de wet van de intellectuele eigendom. Zij zijn exclusieve eigendom van ATRAXION.

11 - Afzien van verkoop

Goederen worden slechts teruggenomen mits betaling van de administratiekosten ten belope van 10% van het factuurbedrag.

12 - Nieuwsbrieven

Indien U geen mailings, nieuwsbrieven e.d. van ATRAXION wenst te ontvangen, gelieve ons dit uitdrukkelijk te melden.

13- Auteursrecht en privacybeleid

Het Auteursrecht en het Privacybeleid zijn een onderdeel van deze Algemene voowaarden.