1 – Algemeen

1.1. Aanbiedingen geschieden door ATRAXION BV te Aartselaar, Industrieweg 17-19, BE 0455.022.644 T: +32 3 870 80 90, F: +32 3 877 90 35, Email: [email protected].

1.2. Elke bestelling die wordt geplaatst bij ATRAXION is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.. Behalve wanneer dit uitdrukkelijk anders wordt voorzien op de bestelbon, aanvaardt de Koper door de loutere plaatsing van de bestelling dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De eigen voorwaarden van de Koper worden uitgesloten, tenzij deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ATRAXION aanvaard zijn.

2 – Prijzen

2.1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en exclusief andere verplicht door de Koper te dragen taksen of belastingen.

2.2.Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

3 – Aanbod

3.1.ATRAXION tracht steeds de meest recente informatie prijzen weer te geven voor elk van haar goederen (middelenverbintenis.) Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, kan het door omstandigheden voorkomen dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet langer correct is. ATRAXION stelt het op prijs dat gebeurlijke prijsverschillen, wanneer u deze vaststelt, aan haar worden meegedeeld. Zodoende kan ATRAXION deze spoedig aanpassen en haar dienstverlening optimaliseren.

3.2.Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ATRAXION niet. ATRAXION is wat betreft de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Zij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

3.3.ATRAXION behoudt zich het recht voor om foutieve informatie en zet- of drukfouten die kennelijk berust op een materiële vergissing te verbeteren.

4 – Levering en zichtbare gebreken

4.1.Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. 

4.2. De levering van goederen die op voorraad zijn, geschiedt in principe binnen de 48 uur wanneer de bestemming zich binnen de Benelux bevindt.

4.3.Leveringstermijnen zijn evenwel steeds indicatief.

4.4.Als de levering, hetzij door het (tijdelijk) niet op voorraad zijn, hetzij om andere redenen, vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, kan ATRAXION de levering opschorten wanneer zij de levering binnen een redelijke termijn niet meer kan garanderen. De Koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Indien ATRAXION de betaling reeds ontvangen heeft, dan wordt deze teruggestort.

4.5. ATRAXION behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te bespreken of aan de levering bijkomende voorwaarden te verbinden. 

4.6.Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming bij de levering, moet door de Koper onverwijld en uiterlijk binnen 2 dagen worden gemeld aan ATRAXION. Wordt de beschadiging en/of tekortkoming bewezen, dan kan de bestelling worden teruggezonden.

Wanneer de bestelling bij ATRAXION wordt geleverd via een platform, is het retourbeleid van het desbetreffende platform van toepassing, dat voorafgaandelijk werd afgestemd met ATRAXION.

5 – Betalingswijze

5.1.De facturen zijn contant betaalbaar. 

5.2. Elke bestelling voor de Benelux met een waarde van meer dan 500 euro (excl. BTW) wordt portvrij geleverd. De betaling van dergelijke bestelling dient contant / per domiciliëring / per overschrijving / voor vertrek van de goederen te geschieden. Voor elke bestelling voor de Benelux met een waarde lager dan 500 euro (excl. BTW) worden transportkosten aangerekend volgens vaste tarieven per land. Voor elke bestelling voor alle andere landen worden transportkosten ook aangerekend volgens vaste tarieven per land. Deze transportkosten worden ten laatste op het ogenblik van de facturatie meegedeeld. Een bestelling voor de Benelux met een waarde van 250 euro (excl. BTW) of meer die via domiciliëring wordt betaald, wordt eveneens portvrij geleverd.

Een bestelling voor de Benelux met een waarde van 250 euro (excl. BTW) of meer die via domiciliëring wordt betaald, wordt eveneens portvrij geleverd.

6 – Sanctie wegens niet- of laattijdige betaling

6.1.Ingeval van niet- of laattijdige betaling is de Koper vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand op het openstaande factuurbedrag. 

6.2.Bovendien is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 100 EUR per factuur.

7 – Recytyre

Recytyre bijdragen worden in België extra aangerekend.

8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1.De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling van de prijs door de Koper, de exclusieve eigendom van ATRAXION.

8.2.De Koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van ATRAXION te wijzen.

9 – Overgang van het risico

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Koper wanneer de goederen de magazijnen van ATRAXION verlaten.

10 – Aansprakelijkheid

Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, zijn wij niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, ongeacht de oorzaak. 

11 – Afzien van verkoop en terugzending

11.1.Goederen worden slechts teruggenomen na akkoord daartoe van ATRAXION, wanneer zij in hun oorspronkelijke staat en verpakking worden teruggezonden en mits betaling van de administratiekosten ten belope van 10% van het factuurbedrag. 

11.2.De Koper heeft 14 dagen de tijd vanaf het moment waarop het onlineformulier (webshop) werd verzonden en het akkoord voor terugzending van ATRAXION werd verkregen om de bestelde goederen terug te zenden.

11.3.Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt ATRAXION zich bovendien het recht voor om de Koper aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

12 – Persoonlijke gegevens

12.1.De verantwoordelijke voor de verwerking, ATRAXION respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

12.2.Als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens staat ATRAXION in voor de veilige overdracht van de door u verschafte persoonsgegevens.

12.3.De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de volgende doeleinden: 

12.4.Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik, worden vertrouwelijk behandeld en worden niet meegedeeld aan derden.

12.5.Ons uitgebreid privacy beleid kan u raadplegen via onze website (https://www.atraxion.com/nl/privacy).

13 – Nieuwsbrieven 

U zal slechts mailings, nieuwsbrieven, reclame ontvangen van ATRAXION wanneer u zich hiermee voorafgaandelijk heeft akkoord verklaard (opt-in).

14 – Adreswijziging

We verzoeken u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen via het e-mailadres [email protected]. Als u geen adreswijziging stuurt, wordt u geacht te wonen op het laatst bij ons bekende adres.

15 – Intellectueel eigendomsrecht

Alle onderdelen van de webshop van ATRAXION, zowel visuele elementen als gebruikte technologieën, zijn beschermd door de wet van de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van ATRAXION.

16 – Auteursrecht en privacy beleid

Het Auteursrecht en het Privacy beleid zijn een integraal onderdeel van deze Algemene voorwaarden.

17 – Deelbaarheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

18 – Toepasselijke recht en bevoegdheid

18.1.Het Belgisch recht is van toepassing op gerechtelijke geschillen die verband houden met de inhoud, de interpretatie en de uitvoering van overeenkomsten gesloten tussen ATRAXION en de Koper, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

18.2.De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen en het vredegerecht van Kontich zijn bevoegd om kennis te nemen van gerechtelijke geschillen zoals bedoeld in de vorige paragraaf.